OBJECTIUS CICLE INICIAL
- Escoltar i comprendre missatges en interaccions verbals diverses, utilitzant les informacions transmeses per aquests textos per a la realització de tasques concretes.

- Expressar-se i interactuar oralment en situacions senzilles i habituals que tinguin un contingut i desenvolupament conegut, utilitzant procediments i recursos lingüístics verbals i no verbals.

- Produir textos escrits breus i senzills amb finalitats diverses sobre temes tractats en l'aula i l'ajuda de models.

- Llegir de forma comprensiva textos diversos i adequats, extraient informació general i específica d'acord amb una finalitat específica.

- Valorar la llengua estrangera com un mitjà de comunicació i enteniment entre persones de procedències, cultures i llengües diverses.

- Reflexionar sobre el funcionament i els aspectes formals de la llengua, per facilitar l'adquisició del codi en el marc de les activitats comunicatives.

- Manifestar una actitud receptiva, interessada i d'acte confiança en la capacitat d'aprenentatge i d'ús de la llengua estrangera.

- Utilitzar els coneixements i les experiències prèvies amb altres llengües per a una adquisició més ràpida, eficaç i autònoma de la llengua estrangera.

- Conèixer aspectes fonètics de ritme, entonació i pronunciació de la llengua estrangera i usar-los com elements fonamentals de la comprensió i producció orals.

- Desenvolupar de forma progressiva la sensibilitat crítica que permet desvetllar els estereotips sexistes, classistes, racistes, que la llengua comporta.